Privacy Policy

Privacybeleid van Telefoonstar Ede

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van Telefoonstar
 3. Toepasselijkheid
 4. Het Aanbod
 5. De Overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Kosten in geval van Herroeping
 8. Uitsluiting Herroepingsrecht
 9. Prijsstelling
 10. Conformiteit en Garanties
 11. Leveringsvoorwaarden
 12. Duurtransacties: Voorwaarden en Beëindiging
 13. Betaling
 14. Klachtenprocedure
 15. Geschillenregeling
 16. Aanvullende en Afwijkende Voorwaarden
 17. Verplichtingen tijdens de Bedenktijd
 18. Uitoefening van het Herroepingsrecht
 19. Reparatievoorwaarden
 20. Copyright

Artikel 1 - Definities

In deze Privacy Policy worden de volgende definities gebruikt:

 • Bedenktijd: De periode waarin een consument de mogelijkheid heeft om zonder opgave van redenen af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 • Dag: Een kalenderdag.
 • Duurtransactie: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 • Duurzame Gegevensdrager: Elk middel dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie aan hem persoonlijk gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te herroepen.
 • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Telefoonstar

 • Naam ondernemer: Telefoon Star
 • Handelend onder de naam/namen: Telefoonstar
 • Vestigingsadres: Boogstraat 4-8, 6711AE Ede
 • Telefoonnummer: 0318 751 420
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK-nummer: 320 973 15
 • Btw-identificatienummer: NL002426041B16

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Telefoonstar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Telefoonstar en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Telefoonstar voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Telefoonstar zijn in te zien en dat ze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, ter aanvulling op de vorige alinea en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven worden waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het Aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is adequaat gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Telefoonstar gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Telefoonstar niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument helder is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd en de acties die hiervoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Telefoonstar de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Telefoonstar zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij horende voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Telefoonstar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Telefoonstar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Telefoonstar passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Telefoonstar daartoe passende veiligheidsmaatregelen treffen.
 • Telefoonstar kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Telefoonstar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Telefoonstar zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Telefoonstar deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Bij producten:
  • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Telefoonstar mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet tot opgave van zijn redenen verplichten.
  • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Telefoonstar mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde Bedenktijd voor Producten, Diensten en Digitale Inhoud die Niet op een Materiële Drager is Geleverd bij Niet Informeren over Herroepingsrecht:

 • Indien Telefoonstar de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien Telefoonstar de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Kosten in Geval van Herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Telefoonstar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de melding van herroeping, terugbetalen. Deze terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins instemt; aan deze terugbetaling zijn voor de consument geen kosten verbonden.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht

Telefoonstar kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen indien Telefoonstar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door Telefoonstar zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Telefoonstar geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten, tijdschriften of magazines;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. voor hygiënische producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is ook mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Prijsstelling

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan Telefoonstar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Telefoonstar geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 - Conformiteit en Garanties

 • Telefoonstar staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Telefoonstar er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door Telefoonstar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Telefoonstar kan doen gelden.

Artikel 11 - Leveringsvoorwaarden

 • Telefoonstar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Telefoonstar kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Telefoonstar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Telefoonstar het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Telefoonstar zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Telefoonstar.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Telefoonstar tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Telefoonstar bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: Voorwaarden en Beëindiging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Telefoonstar voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Telefoonstar te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Telefoonstar behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 • Telefoonstar beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na ontdekking van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Telefoonstar.
 • Bij Telefoonstar ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Telefoonstar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillenregeling

 • Op overeenkomsten tussen Telefoonstar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de consument en Telefoonstar over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald, door de consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR).

Artikel 16 - Aanvullende of Afwijkende Voorwaarden

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Telefoonstar hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 18 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en Kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Telefoonstar.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hierboven bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Telefoonstar. Dit hoeft niet als Telefoonstar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Telefoonstar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Telefoonstar niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Telefoonstar aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Telefoonstar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Telefoonstar is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • Telefoonstar de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • Telefoonstar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Artikel 19 - Reparatievoorwaarden

 • Telefoonstar streeft ernaar om reparaties aan uw telefoon of tablet zo snel mogelijk uit te voeren, waarbij we altijd streven naar een termijn van maximaal 14 kalenderdagen.
 • In onze reparatieprijzen zijn de kosten voor onderdelen, de installatie daarvan en de BTW inbegrepen.
 • Wanneer u instemt met de voorgestelde reparatieprijs, gaat u een betaalverplichting aan. Mochten er wijzigingen optreden in de kosten van uw reparatie, dan zullen we deze altijd eerst met u overleggen voordat we verdergaan.
 • Indien het noodzakelijk blijkt een extra onderdeel te vervangen om de reparatie correct uit te voeren, zullen we dit eerst met u overleggen, inclusief de bijkomende kosten.
 • Mocht het voorkomen dat reparatie niet mogelijk is, behouden we ons het recht voor om uw telefoon of tablet ongerepareerd te retourneren. Uiteraard worden er in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
 • Voor een effectieve diagnose en reparatie is volledige toegang tot uw apparaat noodzakelijk. Dit betekent dat eventuele vergrendelingen, zoals pincodes, moeten worden verwijderd of moeten worden genoteerd op het aanmeldformulier. Tevens dient de 'Zoek mijn iPhone/iPad'-functie te worden gedeactiveerd. Indien dit niet is gebeurd, kan de reparatie langer duren.
 • Het is mogelijk dat tijdens de reparatie gegevens van uw apparaat verloren gaan. Wij adviseren u dringend om vooraf zelf een back-up te maken. Telefoonstar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
 • Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid betrachten bij elke reparatie en streven naar de hoogste kwaliteit, is er een kleine kans dat onopgemerkte defecten aan andere onderdelen verergeren. Telefoonstar is niet aansprakelijk voor dergelijke bijkomende schade of voor kleine krasjes die kunnen ontstaan tijdens de reparatie. Tevens kunnen wij niet garanderen dat uw toestel na reparatie nog volledig stof- en waterdicht is.
 • Indien de door u verstrekte gegevens niet correct of volledig zijn, behouden we ons het recht voor om de reparatie niet uit te voeren of extra kosten in rekening te brengen. We zullen eerst proberen de juiste gegevens te verkrijgen, wat kan betekenen dat de reparatie langer duurt.
 • Bij het openen van het toestel voor reparatie moeten eventueel aanwezige screenprotectors worden verwijderd. Het is helaas niet mogelijk voor Telefoonstar om deze te vervangen.
 • Indien blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of verloren goederen, behouden wij ons het recht voor om het toestel niet te repareren. In dat geval zijn wij gerechtigd om de reeds gemaakte kosten volledig aan u door te berekenen. Wij zijn verplicht om hiervan melding te maken bij de politie.

Artikel 20 - Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

Auteursrechtbescherming

 • Alle inhoud, waaronder maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- en videoclips, digitale downloads, datacompilaties en software die verschijnt op de website van Telefoonstar of binnen de dienstverlening van Telefoonstar, is eigendom van Telefoonstar of wordt met toestemming gebruikt en is beschermd door de Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.
 • De compilatie van alle inhoud op de website van Telefoonstar is het exclusieve eigendom van Telefoonstar en wordt ook beschermd door de Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

Gebruik van Inhoud

 • Telefoonstar verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze site, maar niet om deze te downloaden (anders dan pagina caching) of te wijzigen, het geheel of een deel ervan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telefoonstar.
 • Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan; verzameling en gebruik van productlijsten, beschrijvingen, of prijzen; afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of elk gebruik van data mining, robots, of vergelijkbare gegevensverzamel- en extractietools.

Merkenrecht

 • Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van Telefoonstar die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Telefoonstar in Nederland en/of andere landen.
 • Ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Telefoonstar in verband met enig product of dienst die niet van Telefoonstar is, op enige wijze die waarschijnlijk verwarring kan veroorzaken onder klanten, of op enige wijze die Telefoonstar in diskrediet brengt of schade berokkent.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsclaims

 • Telefoonstar respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op een manier is gekopieerd die een inbreuk op het auteursrecht vormt of uw intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden, verzoeken wij u dit aan Telefoonstar te melden.

Bescherming en Handhaving

 • Telefoonstar neemt de bescherming van haar intellectuele eigendom zeer serieus en zal alle beschikbare juridische stappen ondernemen om haar rechten te beschermen wanneer zij van mening is dat deze zijn geschonden. Dit artikel geeft duidelijkheid over hoe het auteursrecht en andere gerelateerde rechten van Telefoonstar worden beschermd en gehandhaafd. Door deze richtlijnen te volgen, helpen gebruikers de integriteit van de content en eigendomsrechten van Telefoonstar te respecteren en te bewaren.

Klantbeoordelingen

5/5
471 Beoordelingen
Bekijk alle reviews