Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Telefoonstar Ede

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van Telefoonstar
 3. Toepasselijkheid
 4. Het Aanbod
 5. De Overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Kosten in geval van Herroeping
 8. Uitsluiting Herroepingsrecht
 9. Prijsstelling
 10. Conformiteit en Garanties
 11. Leveringsvoorwaarden
 12. Duurtransacties: Voorwaarden en Beëindiging
 13. Betaling
 14. Klachtenprocedure
 15. Geschillenregeling
 16. Aanvullende en Afwijkende Voorwaarden
 17. Verplichtingen tijdens de Bedenktijd
 18. Uitoefening van het Herroepingsrecht
 19. Reparatievoorwaarden
 20. Copyright

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden betekenen:

 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen u kunt beslissen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 • Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Telefoonstar.
 • Dag: Een kalenderdag.
 • Duurtransactie: Een overeenkomst gericht op de regelmatige levering van producten, diensten, of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor u als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, diensten aan consumenten aanbiedt onder de handelsnaam Telefoonstar.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van Telefoonstar

 • Naam ondernemer: Telefoon Star
 • Handelsnaam: Telefoonstar
 • Vestigingsadres: Boogstraat 4-8, 6711AE Ede
 • Telefoonnummer: 0318 751 420
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK-nummer: 320 973 15
 • Btw-identificatienummer: NL002426041B16

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Telefoonstar en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Telefoonstar en u.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld.
 • Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan u worden geleverd zodanig dat u deze eenvoudig kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het Aanbod

 • Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u als consument mogelijk te maken.
 • Elk aanbod bevat duidelijke informatie over de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding ervan verbonden zijn. Dit omvat in het bijzonder de prijs, eventuele leveringskosten, de wijze waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, en het herroepingsrecht.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan daarbij gestelde voorwaarden.
 • Telefoonstar bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan Telefoonstar bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd wordt verwacht dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Artikel 7 - Kosten in geval van Herroeping

 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de directe kosten van het terugzenden van de producten voor uw rekening.
 • Indien u reeds betalingen heeft verricht op het moment van de herroeping, zal Telefoonstar deze bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding van de herroeping, terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Producten die door Telefoonstar volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
  • Verzegelde producten die om gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 9 - Prijsstelling

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Telefoonstar garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst alleen zullen plaatsvinden als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garanties

 • Telefoonstar staat ervoor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 - Leveringsvoorwaarden

 • Telefoonstar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Telefoonstar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 12 - Duurtransacties: Voorwaarden en Beëindiging

 • U kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld leveren van producten of diensten, mogen alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Artikel 13 - Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn zoals omschreven in artikel 6 lid 1.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 • Telefoonstar beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 15 - Geschillenregeling

 • Op overeenkomsten tussen Telefoonstar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.

Artikel 16 - Aanvullende of Afwijkende Voorwaarden

 • Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn. Ze moeten schriftelijk of op een zodanige wijze worden vastgelegd dat ze door de consument op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere referentie.

Artikel 17 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. De consument zal het product enkel hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een wijze van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • Indien de consument niet de volledige informatie over het herroepingsrecht heeft ontvangen, is hij niet aansprakelijk voor enige waardevermindering.

Artikel 18 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en Kosten daarvan

 • De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht moet dit binnen de bedenktermijn melden via het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 • Na melding moet de consument het product binnen 14 dagen retourneren volgens de redelijke en duidelijke instructies die door Telefoonstar zijn verstrekt.
 • De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product, tenzij Telefoonstar heeft aangegeven deze kosten te dragen.
 • Indien de consument een dienst heeft afgenomen en de uitvoering ervan is begonnen binnen de bedenktijd, betaalt de consument een evenredig bedrag voor wat al geleverd is op het moment dat hij zijn herroeping meldt.

Artikel 19 - Reparatievoorwaarden

 • Telefoonstar streeft ernaar om reparaties binnen maximaal 14 kalenderdagen uit te voeren. De reparatieprijzen omvatten onderdelen, arbeid en btw.
 • Indien tijdens de reparatie blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zal Telefoonstar de consument hierover eerst informeren en om toestemming vragen voordat extra kosten worden gemaakt.
 • Indien reparatie niet mogelijk is, zal het toestel zonder kosten worden geretourneerd. Telefoonstar is niet verantwoordelijk voor het verlies van data, en het wordt aangeraden dat consumenten zelf een backup maken voorafgaand aan de reparatie.

Artikel 20 - Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

 • Al het materiaal op de websites van Telefoonstar, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, en software is eigendom van Telefoonstar of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is beschermd onder de Nederlandse en internationale auteursrechtwetgeving.
 • Gebruikers mogen de inhoud van Telefoonstar’s websites niet kopiëren, aanpassen, verspreiden, of gebruiken op een wijze die niet expliciet is toegestaan door Telefoonstar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Het merk en logo van Telefoonstar zijn geregistreerde handelsmerken en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze algemene voorwaarden geven een volledig en helder overzicht van de rechten en plichten van zowel Telefoonstar als de consument, en zijn ontworpen om beide partijen te beschermen en te informeren over de zakelijke transacties die tussen hen plaatsvinden.

Klantbeoordelingen

5/5
471 Beoordelingen
Bekijk alle reviews